چگونه جهان به وجود آمد؟


بیشتر دانشمندان جهان فرضیه‌ی بیگ بنگ را پذیرفته اند. آنان این اصل فیزیکی را بهترین توجیه برای آغاز جهان می‌پندارند با این که همان طور که گفته شد، هنوز آن را با شواهد علمی ثابت نکرده اند. برای مطالعه‌ی دقیق این فرضیه می‌توانید به سایت http://www.big-bang-theory.com، مراجعه کنید.
ممکن است پس از این که آن را به طور دقیق مطالعه کردید به ذهنتان برسد. و آن این که منظور از این جمله چیست که در سایت فوق آمده است؟ «Prior to that moment there was nothing» (قبل از آن لحظه هیچ چیز وجود نداشت) و از آن عجیب‌تر جمله‌ی بعدی آن است که می‌گوید: «during and after that moment there was something» (در طول و بعد از آن لحظه چیزی بود) اما عجله نکنید؛ زیرا درست بعد از دو گفته: «The big bang theory is an effort to explain what happened during and after that moment» که یعنی بیگ می‌خواهد این پدیده را توضیح دهد.
نکته‌ی این استدالات انتزاعی که علم برای این فرضیه ارائه داده این است که همه‌ی آن‌ها دلایل مادی هستند. و حال آن که ماده ازلی نبوده و خود ماده زمانی وجود نداشته است. پس چطور چیزی که وجود ندارد می‌تواند عامل پیدایش خودش باشد؟ نظر به این که ما در بخش‌های قبلی درباره‌ی دو برهان فلسفی صحبت کردیم.
این نکته باید از نظر علم و دین بررسی شود تا بتوان دید که آیا این دو خلاف یک دیگر گفته اند یا ...