امهات المؤمنین (II)

حدیث افتراق در کتاب‌های چهارگانه حدیثی شیعه و صحیحین اهل سنت گزارش نشده و فرقه‌پژوهانی چون نوبختی در فرق الشیعه و نیز ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین به آن اشاره و استناد نکرده‌اند. حتی فرقه‌شناسی نظیر ابن حَزْم ظاهری (متوفی ۴۵۶) آن را غیرقابل احتجاج و ناصحیح دانسته‌است و به نظر ابن وزیر نیز بخش پایانی آن ساختگی است.
با این حال، برخی از کتاب‌های حدیثی شیعه و اهل سنت و برخی از ملل و نحل نویسان قدیم و فرقه‌شناسان جدید حدیث را نقل کرده‌اند. از این رو، در برابر گروه نخست، گروهی دیگر معتقد اند که حدیث افتراق، نه تنها مشهور است بلکه درباره آن ادعای تواتر نیز شده است.
اگر قول گروه دوم را در نظر بگیریم. آن گاه می‌توان با توجه به حدیثی دیگر، فهمید که شرایط این فرقه‌ی ناجیه چه چیزهایی است؟
... این مطلب ادامه دارد ...

نتیجه تصویری برای امهات المؤمنین