سارقان وحی (V)

www.pajoohe.com

جالب این جا است که #پولس پس از مسیحی شدن اشتیاقی به دیدن حواریون مسیح نداشت و اولین ملاقات وی با حواریون، سه سال پس از ادعای  مکاشفه‌اش بود؛ زیرا اورشلیم شهری بود که وی در آن، مسیحیان را شکنجه می‌کرد. بنا بر این با تأخیر وارد آن جا شد و پس از آن هم بشارت مردم اورشلیم را بر عهده نگرفت. او خود می‌گوید: «و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند، نرفتم بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم. پس بعد از سه سال برای ملاقات پطرس به اورشلیم رفتم و پانزده روز با وی به سر بردم اما از سایر رسولان، جز یعقوب، برادر خداوند، را ندیدم». [1]
پولس پس از این مسافرت سه ساله که مى‌گوید به سرزمین‌های عرب بوده است، به مدت هشت سال از صحنه تاریخ پنهان مى‌ماند و در زادگاهش به تأمل در الهیاتى مى‌پردازد که متأثر از تفکر یونانى است. ویل دورانت که پدر تاریخ غرب لقب گرفته در این زمینه می‌گوید: 《پولس در آن جا، دوباره تحت تأثیر الهیات رازوارانه‌ای قرار گرفت که در میان یونانیان رواج داشت.》 [2]
________________________________
[1]- مسیحیت و بدعت‌ها، ص 47
[2]- غلاطیان1 : 17 ـ 19


نتیجه تصویری برای رساله پولس