چگونه جهان به وجود آمد؟


برای پاسخ به این سؤال دو برهان منطقی و عقلانی را در ابتدا مطرح می کنیم:

1- برهان علیت: هر اتفاقی که در این جهان می‌افتد دارای علتی است و هیچ اتفاقی نیست که بدون علت باشد. کپک زدن نان، واپاشی هسته‌های اتم‌های پرتو زا، فعل و انفعالات ستارگان و حتی پیر شدن هم علت دارد.

2- برهان نقض تسلسل: از نظر منطقی یک اتفاقی که در این جهان می‌افتد باید روزی به پایان برسد و نمی‌شود یک رویداد دائما روی چیزهای دیگر اثر گذار باشد (علت باشد) و این تأثیر نهایتا به خودش برگردد و مدام این زنجیره تکرار شود. برای اثبات یک مثال می‌آوریم: چه طور ممکن است جمعی از فقرا باشند و بتوانند با دست کردن در جیب یک‌دیگر و کمک طلبی از هم‌نوع خود، نیازهای مادی خود را بر طرف سازند؟ عقل سلیم حکم می‌کند این زنجیره (سلسله) همواره در حال پسرفت است. زیرا هر کدام از افراد،  بخشی از مال را استفاده می‌کند و این ثروت محدود به زودی تمام خواهد شد. و هم‌چنین حکم می‌کند برای تکامل و پیشرفت این زنجیره باید وجودی ثروتمند و غنی از بیرون جیب های این نیازمندان را شارژ کند تا آن‌ها رو به نیستی و نابودی نروند.