آیا علم پیشین خداوند منافی #اختیار انسان است؟ (3)

نظریه‌ی خفقان (#جبر):

پیامدها:

1- هیچ انسانی نمی‌تواند مرتکب گناه شود. زیرا فاعل اصلی هر کاری خدا است و تشکیل دادگاه و وضع قانون بی‌معنا است.
2- هیچ گاه بشر به تمدن نمی‌رسد. زیرا با این تصور که مجبور است، هیچ گاه نمی‌تواند آزادانه تفکر کند.
3- هر کس به هر بهانه‌ای می‌تواند مرتکب هر کاری چه خوب و چه بد بشود و کسی جلودار او نیست.   و ...

حکایت (از مثنوی محمد بلخی):

جوانی به باغی رفت و بالای درختی مشغول خوردن میوه‌های باغ شد؛ بدون این که از صاحب باغ اجازه گرفته باشد و یا با او خویشاوندی داشته باشد. وقتی صاحب باغ از راه رسید، پرسید: چه کار می‌کنی؟ گفت: چرا مرا ملامت می‌کنی در حالی که از خوان خدا می‌خورم و او این نعمت را به من می‌خوراند. (خداوند مرا مجبور کرده این کار را بکنم. صاحب دستور داد تا او را پایین بیاورند و سپس به همان درخت ببندند و شروع کنند به زدن او. مرد سارق گفت: ای مرد بزرگ، از خدا شرم کن که بنده‌اش را می‌زنی. گفت: این هم کار خدا است که بنده‌ی او، بنده‌ی دیگرش را می‌زند. مدتی گذشت و طاقت سارق به سر رسید.
گفت: توبه کردم از جبر ای عیار
اختیار است اختیار است اختیار

تصویر مرتبط